Zapytania ofertowe

To jest archiwalna wersja strony z dnia 23.05.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy robót budowlanych zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy Prawo budowlane)Nie podlega Ustawie o zamówieniach publicznych I.     Zamawiający:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzychaul. Słowackiego 23A, 58-300 WałbrzychNIP 886 – 297- 96 -35  II.  Opis przedmiotu zamówienia:1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu wymienionych w punkcie 2 jak niżej robót budowlanych, w celu zabezpieczenia nieużytkowanego budynku przy ul. Pocztowej 9 w Wałbrzychu, zlokalizowanego na działce nr 183, obręb nr 20 Stary Zdrój. Budynek jak wyżej wpisany jest do rejestru zabytków. 2.    Szczegółowy opis zamówienia: Osiatkowanie siatką zabezpieczającą połaci dachowej budynku na powierzchni około 510m2 ( na długości 15m licząc od lewego narożnika budynku od strony ul. Marconiego) przy pomocy podnośnika samochodowego. 3.    Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie we własnym zakresie, celem określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanawiania podwykonawców. III.             Termin wykonania zamówienia:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą. IV.             Opis sposobu przygotowania oferty:Oferta powinna zawierać:§  nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP, adresem e-mail,§  datę sporządzenia oferty,§  cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,§  czytelny podpis Wykonawcy,§  kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty. V.  Miejsce oraz termin składania ofert:1.    Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, I piętro, pokój nr 102).2.    Termin składania ofert: 15.09.2022r. do godz. 12:00.Termin składania ofert został określony  z uwzględnieniem pilności wykonania robót w związku z istniejącym potencjalnym zagrożeniem.3.    Oferty niekompletne lub złożone po terminie jw. nie będą rozpatrywane.4.    Wykonawca  może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.VI.             Kryteria oceny ofert.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:1.    cena – 100%. VII.          Wybór ofertyOcena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 16.09.2022r., bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 16.09.2022r. na stronie www.bip.walbrzychmiasto.pinb.powiat.plWybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 16.09.2022r.  VIII. Rozliczenie wykonanych robót 1.    Sposób rozliczenia robót: ryczałt.2.    Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych. IX. Dodatkowe informacje 1.    Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zabezpieczających, określonych w punkcie II zapytania ofertowego, gdyż przystąpienie do realizacji robót zabezpieczających uzależnione jest od decyzji niezależnego organu, przyznającego środki finansowe na te cele. 2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.3.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 64 88 550.                                                                                                                  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                                   dla Miasta Wałbrzycha                                                                                                                 Mariola Kraus      


ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy usługi na wykonanie sieci lokalnej LAN w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha)

Wałbrzych, 2021.10.21


ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy usługi na wykonanie sieci lokalnej LAN w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha)
Nie podlega Ustawie o zamówieniach publicznych

I. Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 – 297- 96 -35

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu sieci lokalnej LAN w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
sieć lokalna LAN w skład której wchodzą : switch – 1 szt., szafa Rack 19 – 1 szt., 48 portów, 14 szt. gniazd podwójnych, 2 dyski *4TB, okablowanie, listwy instalacyjne i inne elementy montażowe ( według pomiarów własnych) wraz z instalacją okablowania, gniazd, szafy oraz skrosowaniem gniazd i patchpaneli.
3. Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji w siedzibie PINB dla Miasta Wałbrzycha we własnym zakresie, celem określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanawiania podwykonawców.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

  • Oferta powinna zawierać:
  • nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP, adresem e-mail,
  • datę sporządzenia oferty,
  • cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,
  • czytelny podpis Wykonawcy,
  • kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, I piętro, pokój nr 102).
2. Termin składania ofert: 04.11.2021r. do godz. 12:00.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie jw. nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:
1. cena – 100%.

VII. Wybór oferty

Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 05.11.2021r., bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 05.11.2021r. na stronie www.bip.walbrzychmiasto.pinb.powiat.pl

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 05.11.2021r.

VIII. Rozliczenie wykonanych robót

1. Sposób rozliczenia robót: ryczałt.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych.

IX. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.
2. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Mickiewicz pod numerem telefonu 74 64 88 555.

                                                         Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                        dla Miasta Wałbrzycha
                                                                                Mariola Kraus


Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 26.05.2022, 12:03
Dokument oglądany razy: 258
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 23.05.2022