Składanie podań, pełnomocnictwo, opłata skarbowa


1. Składanie podania – podania do PINB składa się:

a) na piśmie,
b) poprzez fax,
c) za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej – przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Niedopuszczalne jest składanie podań telefonicznie.

Podania składane ustnie zostaną spisane w formie protokołu podpisanego przez wnoszącego oraz osobę sporządzającą protokół.

 

2. Prawidłowo złożone podanie zawiera podstawowe dane składającego – imię, nazwisko i adres. W piśmie należy jasno określić żądanie. Koniecznym wymogiem podania jest podpis osoby składającej. W przypadku, gdy dana osoba nie może się podpisać, robi to osoba przez nią upoważniona (czyniąc o tym wzmiankę).

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. Nr 5 poz. 46). W przypadku innych braków podania, organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

 

3. Działanie przez pełnomocnika

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa osoby działającej w imieniu strony postępowania powinien zostać dołączony do akt sprawy przy pierwszej czynności. Niedołączenie pełnomocnictwa stanowi brak formalny podania, którego nie usunięcie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od organu Nadzoru Budowlanego, skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Zgodnie z art. 33 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

 

4. Podanie złożone do niewłaściwego organu zostaje przekazane zgodnie z właściwością. (art. 65 KPA).

 

5. Odwołania

- Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
- Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji.
- Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
- Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, za wyjątkiem sytuacji gdy że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.
- Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

 

6. Zażalenia

- Postanowienie na które służy zażalenie może być wniesione do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
- Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
- Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.


Opłaty Skarbowe obowiązujące od 01 stycznia 2007 r.

Komunikat: Obowiązująca opłata skarbowa

Uwaga Interesanci!

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1923 z późn. zm.) obowiązują następujące wysokości opłaty skarbowej:

1. Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – 25% stawek określonych w w części III  ust.9 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej - (budynki przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 1 zł za każdy m2 , ale nie więcej niż 134,75 zł,  itd.)


2. Wydanie zaświadczenia - 17,00zł 


3. Wniesienie pełnomocnictwa - 17,00zł 


4. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu – 90,00 zł.

5. Przyjęcie o zakończeniu budowy dotyczącego:

1) warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. a - 1 zł za każdy m, ale nie więcej niż 134,75 zł 

2)  placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. b - 3,5 zł

3) budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. c - 12 zł

4) stawów rybnych - od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. e. - 28zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1)
pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw,  umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
jednostki budżetowe;
3)
jednostki samorządu terytorialnego;
4)
organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5)
osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; 
6)
osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.


Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie budownictwa mieszkalnego.


Organem podatkowym właściwym miejscowo dla obszaru miasta Wałbrzycha jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, w związku z tym opłat należy dokonywać:

• bezgotówkowo na rachunek UM Wałbrzych

Bank Millenium S.A.

nr rachunku  51 1160 2202 0000 0004 9251 5252Opublikował: Ewa SkarżyÅ„ska
Publikacja dnia: 14.06.2022, 12:06
Dokument oglądany razy: 1 212
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 23.05.2022