Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  • 17.04.2024 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

- inspektor nadzoru budowlanego

 Miejsce wykonywania pracy: Wałbrzych

Adres urzędu: ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Wymiar etatu: 1

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią - wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Wałbrzycha . Kontakt z klientami, siedziba inspektoratu na i piętrze - brak windy. Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego w czasie pracy w terenie, bezpośredni kontakt z klientami.

 Zakres zadań

- prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,

- działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,

- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,

- współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,

- przyjmowanie stron postępowania,

- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Wymagania niezbędne

- wykształcenie: średnie - wykształcenie minimum średnie o profilu budowlanym,

- doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z budownictwem, - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej

- doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w budownictwie

- znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,

- umiejętność obsługi komputera

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- odporność na stres.

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w administracji,

- komunikatywność,

- samodzielność,

- zdolności mediacyjne. 

 Dokumenty i oświadczenie niezbędne:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

- cv i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),

- świadectwa ukończenia szkoły, dyplom,

- kopie uprawnień budowlanych,

- kopie świadectw pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz): 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 16 maja 2024 r. w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

ul. Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych

- decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

 Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 Zatrudnienie na czas określony, a w dalszej perspektywie na czas nieokreślony. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha". Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 3 numerem telefonu: 74 64 88 550 w godzinach od 10.00 do 13.00. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszenia o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, ul. Słowackiego 23A , 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 88 550, pinb@um.walbrzych.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - kontakt: e-mail pinb@um.walbrzych.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,

którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celu, a po tym czasie przez okresy, zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Informacja o wynikach  poprzedniego naboru


Wpłynęły 3 oferty. 

Kandydaci nie spełniają wymagań  niezbędnych zawartych w ogłoszeniu nr 134710 z dnia 06.03.2024r. 




Opublikował: Ewa SkarżyÅ„ska
Publikacja dnia: 17.04.2024, 08:37
Dokument oglądany razy: 506
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 25.05.2022