Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

To jest archiwalna wersja strony z dnia 25.05.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

poszukuje kandydatów na stanowisko:
księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Wymiar etatu: 0.25
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
ul. Juliusza Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Miejsce wykonywania pracy:
Wałbrzych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

§  obsługa księgowa inspektoratu

§  opracowywanie planu finansowego

§  prowadzenie rozliczeń finansowych oraz ewidencji księgowej

§  sporządzanie list wynagrodzeń

§  windykacja należności

§  inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze, siedziba inspektoratu na I piętrze, brak windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne:

§  wyksztalcenie:  średnie lub wyższe ekonomiczne

§  doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata - doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej:

§  co najmniej 2 lata -znajomość aktualnych przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

§  dobra znajomość obsługi komputera

§  dobra znajomość programu Płatnik, programów księgowych do księgowości budżetowej, programu do obsługi sprawozdań budżetowych SJO BeSTi@

§  znajomość obsługi portali bankowych.

wymagania dodatkowe
komunikatywność
umiejętność analitycznego myślenia
odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
07.10.2022r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
ul. Juliusza Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych

Inne informacje:
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony.

Wymagane niniejszą ofertą pracy oświadczenia i dokumenty, tj.:
CV i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe -
- winny być odręcznie, w sposób czytelny, podpisane i opatrzone datą ich sporządzenia.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego w PINB dla Miasta Wałbrzycha do dnia 07.10.2022r. (liczy się data wpływu do siedziby PINB dla Miasta Wałbrzycha). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 

74 64 88 550  w godz. 9.00 - 13.00.

 


Opublikował: Brygida Witkowska-Szydło
Publikacja dnia: 22.09.2022, 11:15
Dokument oglądany razy: 573
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 25.05.2022