Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

To jest archiwalna wersja strony z dnia 09.04.2024, 13:05.
Zmieniona z powodu: aktualizacja
Aktualności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

- inspektor nadzoru budowlanego

 

Miejsce wykonywania pracy: Wałbrzych

Adres urzędu: ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Wymiar etatu: 1


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią – wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Wałbrzycha. Kontakt z klientami, siedziba Inspektoratu na I piętrze – brak windy. Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego  w czasie pracy w terenie, bezpośredni kontakt z klientami.


Zakres zadań

- prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,

- działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,

- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,

- współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,

- przyjmowanie stron postępowania,

- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Wymagania niezbędne

- wykształcenie: minimum średnie o profilu budowlanym, doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z budownictwem,

- uprawnienia budowlane,

- doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w budownictwie,

- znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,

- umiejętność obsługi komputera,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- odporność na stres,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w administracji,

- komunikatywność,

- samodzielność,

- zdolności mediacyjne.

 

Dokumenty i oświadczenie niezbędne:

- cv i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom),

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, kopie uprawnień budowlanych),

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 5 kwietnia 2024r.

- decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, ul. Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych.

 

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Zatrudnienie na czas określony. W dalszej perspektywie na czas nieokreślony.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  dla Miasta Wałbrzycha”.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 64 88 550  w godzinach  od 10:00 do 13:00.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszenia o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.

 


Składanie podań w siedzibie Inspektoratu.

26.09.2023

 Uwaga!!!

INFORMUJE SIĘ,  ŻE W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW PINB DLA MIASTA WAŁBRZYCHA PRZYJMUJE WYŁĄCZNIE PODANIA (PISMA, ZAWIADOMIENIA, WNIOSKI) W GODZINACH:                          8.00 - 12.00 oraz  14.00 - 15.30
W SEKRETARIACIE NIE MA MOŻLIWOŚCI SPORZĄDZANIA PODAŃ PRZEZ INTERESANTA.
PINB DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NIE KSERUJE DOKUMENTÓWOpłaty skarbowe
Nr rachunku bankowego dla opłat skarbowych na rzecz Gminy Wałbrzych ( tj. pełnomocnictwa, zaświadczenia, pozwolenie na użytkowanie, opata za złożenie zawiadomienia o zakończeniu), należy dokonywać na numer rachunku jak niżej.

Bank Millenium S.A.
nr rachunku 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252
e-budownictwosłużba cywilna

Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 17.05.2022
Dokument oglądany razy: 1 114
Opublikował: Brygida Witkowska-SzydÅ‚o
Publikacja dnia: 06.03.2024, 10:36
Wydruk ze strony: bip.walbrzychmiasto.pinb.powiat.pl z dnia: 15.04.2024 10:50:56