Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
Aktualności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

- inspektor nadzoru budowlanego

 

Miejsce wykonywania pracy: Wałbrzych

Adres urzędu: ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Wymiar etatu: 1


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią – wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Wałbrzycha. Kontakt z petentami, siedziba Inspektoratu na I piętrze – brak windy. Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenie samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt  z petentami.

 

Zakres zadań

- prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,

- działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,

- przyjmowanie stron postępowania,

- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Wymagania niezbędne

- wykształcenie: minimum średnie o profilu budowlano-instalacyjnym,

- znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,

- umiejętność obsługi komputera,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- odporność na stres,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych,

- doświadczenie w administracji,

- komunikatywność,

- samodzielność,

- zdolności mediacyjne.

 

Dokumenty i oświadczenie niezbędne:

- życiorys/cv i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom),

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy),

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 25 październik 2023r.

- decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, ul. Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych.


Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Zatrudnienie na czas określony.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  dla Miasta Wałbrzycha”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 64 88 550  w godzinach  od 10:00 do 13:00.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszenia o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 


Składanie podań w siedzibie Inspektoratu.

26.09.2023

 Uwaga!!!

INFORMUJE SIĘ, ŻE W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW PINB DLA MIASTA WAŁBRZYCHA PRZYJMUJE WYŁĄCZNIE PODANIA (PISMA, ZAWIADOMIENIA, WNIOSKI) W GODZINACH:                          8.00 - 12.00 oraz  14.00 - 15.30
W SEKRETARIACIE NIE MA MOŻLIWOŚCI SPORZĄDZANIA PODAŃ PRZEZ INTERESANTA.
PINB DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NIE KSERUJE DOKUMENTÓWZarządzenie nr 7/2021

27.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie czasu pracy w 2022 roku
Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat skarbowych.

04.06.2021

Uwaga!!!!
Od 1.07.2021r. ulega zmianie nr rachunku bankowego dla opłat skarbowych. Należności z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Gminy Wałbrzych należy dokonywać na numer rachunku jak niżej.

Bank Millenium S.A.
nr rachunku 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252Opublikował: Brygida Witkowska-Szydło
Publikacja dnia: 27.09.2023, 15:00
Dokument oglądany razy: 119
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 17.05.2022