bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetwarzanie danych osobowych

10.08.2018

 Przetwarzanie danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, ul. Słowackiego 23A , 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 88 550, pinb@um.walbrzych.pl

1. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, ul. Słowackiego 23A , 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 88 550, pinb@um.walbrzych.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt do inspektora - tel: 74 64 88 550 e-mail: pinb@um.walbrzych.pl
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
• obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
• dobrowolne, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

7. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych.


8. Prawo do cofnięcia zgody
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opublikował: Mariola Kraus
Publikacja dnia: 10.08.2018

Dokument oglądany razy: 281
« inne aktualności