bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

 

1. Składanie podania – podania do PINB składa się:

a) na piśmie,
b) poprzez fax,
c) za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej – przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Niedopuszczalne jest składanie podań telefonicznie.

Podania składane ustnie zostaną spisane w formie protokołu podpisanego przez wnoszącego oraz osobę sporządzającą protokół.
 

2. Prawidłowo złożone podanie zawiera podstawowe dane składającego – imię, nazwisko i adres. W piśmie należy jasno określić żądanie. Koniecznym wymogiem podania jest podpis osoby składającej. W przypadku, gdy dana osoba nie może się podpisać, robi to osoba przez nią upoważniona (czyniąc o tym wzmiankę).
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. Nr 5 poz. 46). W przypadku innych braków podania, organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 

3. Działanie przez pełnomocnika

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa osoby działającej w imieniu strony postępowania powinien zostać dołączony do akt sprawy przy pierwszej czynności. Niedołączenie pełnomocnictwa stanowi brak formalny podania, którego nie usunięcie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od organu Nadzoru Budowlanego, skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Zgodnie z art. 33 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
 

4. Podanie złożone do niewłaściwego organu zostaje przekazane zgodnie z właściwością. (art. 65 KPA).
 

5. Odwołania

- Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
- Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji.
- Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
- Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, za wyjątkiem sytuacji gdy że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.
- Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
 

6. Zażalenia

- Postanowienie na które służy zażalenie może być wniesione do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
- Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
- Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Opłaty Skarbowe obowiązujące od 01 stycznia 2007 r.

Komunikat: Obowiązująca opłata skarbowa

Uwaga Interesanci!

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 września 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują następujące wysokości opłaty skarbowej:

  1. Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – 25% stawek określonych w ust.9 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej (zwolnienia : budynki przeznaczone na cele naukowe, socjalne, kulturalne, budowa lub przebudowa obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych na wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych).
  2. Wydanie zaświadczenia - 17,00zł (zwolnione sprawy odbudowy obiektów zniszczonych wskutek klęski żywiołowej).
  3. Wniesienie pełnomocnictwa 17,00zł (zwolnienie dotyczy małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa)
  4. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu – 90,00 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty skarbowe, w szczególności:

  1. Jednostki budżetowe
  2. Jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie budownictwa mieszkalnego.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Organem podatkowym właściwym miejscowo dla obszaru miasta Wałbrzycha jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, w związku z tym opłat należy dokonywać:

• bezgotówkowo na rachunek UM Wałbrzych

nr konta 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 PKO Bank Polski S.A. Opublikował: Ewa Skarżyńska
Publikacja dnia: 23.12.2019
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 22.11.2013
Dokument oglądany razy: 6 882