bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działania i kompetencje


Obszar działalności PINB obejmuje teren Wałbrzycha (miasto na prawach powiatu).

Zakres działalności

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha jest organem administracji publicznej (I instancja). Wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha.

Organem wyższej instancji w stosunku do PINB dla Miasta Wałbrzycha jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 r..1196 ze zmianami) do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą zadania i kompetencje o których mowa w art. 40 ust.2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust.1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust.4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67. ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust.2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a art. 76, art.78 oraz art. 97 ust.1tj. w szczególności:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych:

a) Art. 41 ust. 4 - przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

2. W toku robót budowlanych:

a) Art. 44 – przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie
b) Art. 40 ust.2 - przeniesienie decyzji o pozwolenie na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu
c) Art. 59a, 59c, 59d - przeprowadzenie obowiązkowych kontroli budowy na wezwanie inwestora przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie

3. Zakończenie robót budowlanych, oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych:

a) Art. 54 – przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zakończeniu budowy
b) Art. 55, art.59 - wydawanie na wniosek inwestora decyzji pozwolenia na użytkowanie

4. Postępowania naprawcze oraz legalizacyjne:

a) Art. 71a - prowadzenie postępowania administracyjnego (nałożenie obowiązków i opłat legalizacyjnych ) w razie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez wymaganego zgłoszenia)
b) Art. 59 g - wymierzanie kar w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego obiektu budowlanego
c) Art. 57 ust. 7 - wymierzenie kar z tytułu nielegalnego użytkowania budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów art. 54, art.55
d) Art. 51 - nakaz wykonania przez inwestora określonych czynności związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych
e) Art. 50 - wstrzymanie wykonywania robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami
f) Art. 48 - art. 49 - wydanie nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu)
g) Art. 49b – wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia ( ewentualna procedura legalizacyjna obiektu)

5. Utrzymanie obiektów budowlanych:

a) Art. 62 ust. 3 nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części
b) Art. 65 - kontrola utrzymania obiektów budowlanych, kontrola dokumentów u właścicieli lub zarządców obiektu budowlanego
c) Art. 66 - nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym
d) Art. 67 ust. 1 - nakaz rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia
e) Art. 68 - nakaz opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem
f) Art. 69 nakaz usunięcia istniejącego zagrożenia w obiekcie budowlanym
g) Art. 70 ust. 2 - przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w kontrolowanym obiekcie budowlanym(dot. art. 70 ust. 1)

6. Katastrofy budowlane:

a) Art. 74 wyjaśnienie przyczyn katastrof budowlanych
b) Art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A – przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej
c) Art. 76 i art. 78 - prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych

7. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie:

a) Art. 97 ust. 1 - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha nie zajmuje się sprawami nie ujętymi w art. 83 ust. 1 ww. ustawy.Opublikował: Ewa Skarżyńska
Publikacja dnia: 23.12.2019
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 22.11.2013
Dokument oglądany razy: 3 711