bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 21.10.2021 z powodu:
nieaktualne.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w celu zabezpieczenia nieużykowanego budynku przy ul. Piłsudskiego 58A w Wałbrzychu w trybie art. 69 ustawy Prawo Budowlane

29.07.2021

                                                                                                          Wałbrzych, 2021.07.29


ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy robót budowlanych zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy Prawo budowlane)
Nie podlega Ustawie o zamówieniach publicznych

I. Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 – 297- 96 -35

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu wymienionych w punkcie 2 jak niżej robót budowlanych, w celu zabezpieczenia nieużytkowanego budynku przy ul. Piłsudskiego 58A w Wałbrzychu, zlokalizowanego na działce nr 94/1, obręb nr 26 Nowe Miasto, budynku składającego się z części trzykondygnacyjnej i części parterowej.

2. Szczegółowy opis zamówienia:

1) CZĘŚĆ TRZYKONDYGNACYJNA BUDYNKU :
a) skucie odspojonego, wybrzuszonego tynku na ścianach zewnętrznych na powierzchni około 31 m²,
b) wzmocnienie skorodowanego muru ceglanego w miejscach braku tynku na powierzchni około 14 m² poprzez wykonanie narzutu cementowego celem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości wykruszających się cegieł,
c) rozbiórka okapu i desek okapowych na długości 7,20 m i szerokości 0,60m, bez naruszenia krokwi dachowych,
d) usunięcie luźnych dachówek z ogniomuru na długości 4,50 m i szerokości 0,50m,

2) CZĘŚĆ PARTEROWA BUDYNKU :
a) rozebranie fragmentu zdegradowanej ściany frontowej średnio o grubości 20cm z naruszonymi, obluzowanymi cegłami, odchylonej od pionu - na długości 1,90m i wysokości 2,80m ( powierzchnia 5,32 m² ),
b) zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych parterowej części budynku poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi gr. 24cm istniejącego otworu wraz z uzupełnieniem rozebranego fragmentu ściany, o którym mowa w pkt.a) jak wyżej, na długości 2,90m i wysokości 2,80m ( powierzchnia 8,12 m²),
c) rozbiórka okapu wraz z deskami okapowymi i rynną na długości 4,30 m i szerokości 0,60m bez naruszenia krokwi dachowych,

3) Wykonanie ogrodzenia terenu od strony ściany frontowej i szczytowej lewej (od ulicy Samosierry) z siatki plecionej powlekanej PVC o wysokości 1,70 m i oczkach 60x60mm, mocowanej do słupków drewnianych ze stempli budowlanych o długości 2,50 m w rozstawie co 1,80 m, obsadzonych w gruncie na głębokość 0,50 m i obetonowanych – ogrodzenia na długości 36,00 m .

4) Umieszczenie 6 szt. tablic ostrzegawczych na ścianach budynku i ogrodzeniu i 2 szt. banerów na ścianach budynku.

3. Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie we własnym zakresie, celem określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanawiania podwykonawców.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
 nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP, adresem e-mail,
 datę sporządzenia oferty,
 cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,
 czytelny podpis Wykonawcy,
 kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.


V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, I piętro, pokój nr 102).
2. Termin składania ofert: 11.08.2021r. do godz. 12:00.
Termin składania ofert został określony z uwzględnieniem pilności wykonania robót w związku z istniejącym potencjalnym zagrożeniem.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie jw. nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:
1. cena – 100%.

VII. Wybór oferty
Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 12.08.2021r., bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 12.08.2021r. na stronie www.bip.walbrzychmiasto.pinb.powiat.pl
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 12.08.2021r.

VIII. Rozliczenie wykonanych robót
1. Sposób rozliczenia robót: ryczałt.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych.

IX. Dodatkowe informacje

1. Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zabezpieczających, określonych w punkcie II zapytania ofertowego, gdyż przystąpienie do realizacji robót zabezpieczających uzależnione jest od decyzji niezależnego organu, przyznającego środki finansowe na te cele.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.
3. Dodatkowych informacji udziela Pani Daniela Kozmowska pod numerem telefonu 74 64 88 553.

                                        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                        dla Miasta Wałbrzycha

                                                                Mariola Kraus


Mariola Kraus

Opublikował: Brygida Witkowska-Szydło
Publikacja dnia: 29.07.2021

Dokument oglądany razy: 49
« inne aktualności