bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 10.11.2021 z powodu:
stary komunikat

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych w sezonie zimowym

25.11.2020

 Przypominam, że zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany dokonać kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 70 ust.1 Prawa budowlanego właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Wałbrzycha

Opublikował: Ewa Skarżyńska
Publikacja dnia: 25.11.2020

Dokument oglądany razy: 217
« inne aktualności