bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 z dnia 25.05.2020r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w czasie stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-C

28.05.2020

 ZARZĄDZENIE NR 5/2020

z dnia 25.05.2020r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w czasie stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i ryzykiem zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - na podstawie § 11 ust.1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego PINB dla Miasta Wałbrzycha z dnia 18.03.2013r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam:

wprowadza się niżej wymienione zasady obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.


§ 1

I. Składanie podań
1. Rekomenduje się składanie podań za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP – adres: PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Inspektoratu: ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.
2. Składanie podań możliwe jest również w siedzibie Inspektoratu codziennie w dniach pracy Inspektoratu w godzinach od 10.00 do 12.00.
3. Interesanci obowiązani są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu, ewentualnie do stosowania rękawiczek jednorazowego użytku. Inspektorat nie zapewnia Interesantom maseczek do zakrycia ust i nosa, jak również jednorazowych rękawiczek.
4. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osoby realizującej zadania w zakresie obsługi interesantów.
6. Interesantom składającym podanie w siedzibie Inspektoratu nie mogą towarzyszyć inne osoby.
7. Rekomenduje się Interesantom posiadanie własnego długopisu.
8. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania.
9. W siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania nie powinni się stawiać Interesanci, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

§ 2

II. Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy
1. Kontakt z pracownikami Inspektoratu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie.
2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niemożności załatwienia sprawy drogą telefoniczną, możliwe jest umówienie spotkania z pracownikiem Inspektoratu wyłącznie według ustaleń telefonicznych i po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Na korytarzu oraz w holu usytuowanym przed wejściem do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha przebywać mogą wyłącznie Interesanci zapisani na daną godzinę na 5 minut przed przyjęciem.
4. Interesanci umówieni z pracownikiem Inspektoratu obowiązani są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu, ewentualnie do stosowania rękawiczek jednorazowego użytku. Inspektorat nie zapewnia Interesantom maseczek do zakrycia ust i nosa, jak również jednorazowych rękawiczek.
5. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
6. Umówionym Interesantom nie mogą towarzyszyć inne osoby.
7. Rekomenduje się umówionym Interesantom posiadanie własnego długopisu.
8. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu na wcześniej umówione spotkanie czy też na wezwanie przez organ, które w takim przypadku należy telefonicznie przełożyć na inny termin.
9. Na spotkanie z pracownikiem Inspektoratu nie będą umawiani Interesanci, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

§ 3

III. Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych
1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przybycia do Inspektoratu pod numerem telefonu: 74 64 88 550.
2. Po opuszczeniu przez Interesanta pomieszczenia w którym udostępniane są akta, pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
3. Akta udostępniane są w danym czasie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami – w takim przypadku akta mogą przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
4. Maksymalny czas przeglądania akt sprawy wynosi 45 min.
5. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
6. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu przed wejściem do pomieszczenia, w którym udostępniane są akta.
7. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt.
8. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt 5 oraz 6 lub 7.
9. Na korytarzu oraz w holu przebywać mogą wyłącznie osoby wcześniej umówione na daną godzinę przeglądania akt, nie wcześniej niż na 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia przeglądania akt.
10. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
11. Rekomenduje się umówionym na przeglądanie akt Interesantom posiadanie własnego długopisu.
12. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu celem przeglądania akt sprawy, którą to czynność w takim przypadku należy telefonicznie przełożyć na inny termin.


§ 4


Powyższe postanowienia obowiązują do odwołania .


§ 5


Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom PINB dla Miasta Wałbrzycha.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r.

                                                               Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                                dla Miasta Wałbrzycha

Opublikował: Brygida Witkowska-Szydło
Publikacja dnia: 28.05.2020

Dokument oglądany razy: 109
« inne aktualności