bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 10.12.2019 z powodu:
Nieaktualne

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych w celu zabezpieczenia nieużytkowanego budynku przy ul. Pocztowej 9 w Wałbrzychu, w trybie art. 69 ustawy Prawo budowlane

26.09.2019

 Wałbrzych, 26.09.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy robót budowlanych zabezpieczających w trybie art. 69 ustawy Prawo budowlane)
Nie podlega Ustawie o zamówieniach publicznych

I. Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 – 297- 96 -35

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu wymienionych w punkcie 2 jak niżej robót budowlanych, w celu zabezpieczenia nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Pocztowej 9 w Wałbrzychu.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
a) zamurowanie ośmiu sztuk otworów okiennych o wymiarach 1,15m x 1,72m w parterze budynku od strony frontowej oraz bocznej prawej (patrząc od wejścia do budynku), o łącznej powierzchni 15,82m2, bloczkami betonowymi o grubości 12cm.
3. Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie we własnym zakresie, celem określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanawiania podwykonawców.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:

  • nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP, adresem e-mail,
  • datę sporządzenia oferty,
  • cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,
  • czytelny podpis Wykonawcy,
  • kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, I piętro, pokój nr 102).
2. Termin składania ofert: 03.10.2019r. do godz. 15:00.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie jak wyżej nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:
1. cena – 100%.

VII. Wybór oferty
Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 04.10.2019r., bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 04.10.2019r. na stronie www.bip.walbrzychmiasto.pinb.powiat.pl
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 04.10.2019r.


VIII. Rozliczenie wykonanych robót
1. Sposób rozliczenia robót: ryczałt.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych.

IX. Dodatkowe informacje

1. Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zabezpieczających, określonych w punkcie II zapytania ofertowego, gdyż przystąpienie do realizacji robót zabezpieczających uzależnione jest od decyzji niezależnego organu, przyznającego środki finansowe na te cele.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 64 88 550.

                                                        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                          dla Miasta Wałbrzycha
                                                                                 Mariola Kraus

Opublikował: Mariola Kraus
Publikacja dnia: 26.09.2019

Dokument oglądany razy: 133
« inne aktualności