bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

25.11.2020

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

25.11.2020

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych w sezonie zimowym

25.11.2020

 Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych w sezonie zimowym

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2020/2021

25.11.2020

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2020/2021

Czas pracy - wtorki

10.11.2020

 Informujemy, że we wtorki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30 (do odwołania).

Składanie podań w siedzibie Inspektoratu.

04.08.2020

Składanie podań możliwe jest  w siedzibie Inspektoratu codziennie w dniach pracy Inspektoratu w godzinach od 10.00 do 12.00.

Godziny przyjęć Interesantów w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych zawieszone zostają na czas trwania epidemii.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha zawieszone zostają na czas trwania epidemii.

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw.

28.07.2020

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 z dnia 25.05.2020r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w czasie stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-C

28.05.2020

 ZARZĄDZENIE NR 5/2020

z dnia 25.05.2020r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w czasie stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i ryzykiem zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - na podstawie § 11 ust.1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego PINB dla Miasta Wałbrzycha z dnia 18.03.2013r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam:

wprowadza się niżej wymienione zasady obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.


§ 1

I. Składanie podań
1. Rekomenduje się składanie podań za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP – adres: PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Inspektoratu: ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.
2. Składanie podań możliwe jest również w siedzibie Inspektoratu codziennie w dniach pracy Inspektoratu w godzinach od 10.00 do 12.00.
3. Interesanci obowiązani są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu, ewentualnie do stosowania rękawiczek jednorazowego użytku. Inspektorat nie zapewnia Interesantom maseczek do zakrycia ust i nosa, jak również jednorazowych rękawiczek.
4. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osoby realizującej zadania w zakresie obsługi interesantów.
6. Interesantom składającym podanie w siedzibie Inspektoratu nie mogą towarzyszyć inne osoby.
7. Rekomenduje się Interesantom posiadanie własnego długopisu.
8. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania.
9. W siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania nie powinni się stawiać Interesanci, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

§ 2

II. Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy
1. Kontakt z pracownikami Inspektoratu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie.
2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niemożności załatwienia sprawy drogą telefoniczną, możliwe jest umówienie spotkania z pracownikiem Inspektoratu wyłącznie według ustaleń telefonicznych i po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Na korytarzu oraz w holu usytuowanym przed wejściem do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha przebywać mogą wyłącznie Interesanci zapisani na daną godzinę na 5 minut przed przyjęciem.
4. Interesanci umówieni z pracownikiem Inspektoratu obowiązani są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu, ewentualnie do stosowania rękawiczek jednorazowego użytku. Inspektorat nie zapewnia Interesantom maseczek do zakrycia ust i nosa, jak również jednorazowych rękawiczek.
5. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
6. Umówionym Interesantom nie mogą towarzyszyć inne osoby.
7. Rekomenduje się umówionym Interesantom posiadanie własnego długopisu.
8. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu na wcześniej umówione spotkanie czy też na wezwanie przez organ, które w takim przypadku należy telefonicznie przełożyć na inny termin.
9. Na spotkanie z pracownikiem Inspektoratu nie będą umawiani Interesanci, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

§ 3

III. Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych
1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przybycia do Inspektoratu pod numerem telefonu: 74 64 88 550.
2. Po opuszczeniu przez Interesanta pomieszczenia w którym udostępniane są akta, pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
3. Akta udostępniane są w danym czasie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami – w takim przypadku akta mogą przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
4. Maksymalny czas przeglądania akt sprawy wynosi 45 min.
5. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
6. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu przed wejściem do pomieszczenia, w którym udostępniane są akta.
7. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt.
8. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt 5 oraz 6 lub 7.
9. Na korytarzu oraz w holu przebywać mogą wyłącznie osoby wcześniej umówione na daną godzinę przeglądania akt, nie wcześniej niż na 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia przeglądania akt.
10. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
11. Rekomenduje się umówionym na przeglądanie akt Interesantom posiadanie własnego długopisu.
12. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu celem przeglądania akt sprawy, którą to czynność w takim przypadku należy telefonicznie przełożyć na inny termin.


§ 4


Powyższe postanowienia obowiązują do odwołania .


§ 5


Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom PINB dla Miasta Wałbrzycha.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r.

                                                               Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                                dla Miasta Wałbrzycha

KOMUNIKAT GINB

18.03.2020

 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych z dnia 17.03.2020

KORONAWIRUS

12.03.2020

 Koronawirus
Najczęściej objawia się gorączką (≥38°C), kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak ochronić się przez zakażeniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Pamiętaj !!!

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
- Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
- W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
- Zachowaj higienę osobistą - jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
- Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, bezzwłocznie powiadom telefonicznie o tym Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wałbrzychu lub zgłoś się do oddziału zakaźnego.

Całodobowe dane teleadresowe:

· Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590,
· PSSE Wałbrzych –tel.: 74 847 75 66 do godz. 15:00, tel.: 601 800 131 – całodobowo (alarmowy).Opublikował: Mariola Kraus
Publikacja dnia: 02.10.2015
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 4 297