bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie sieci lokalnej LAN w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

21.10.2021

                                                                                                              Wałbrzych, 2021.10.21


ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy usługi na wykonanie sieci lokalnej LAN w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha)
Nie podlega Ustawie o zamówieniach publicznych

I. Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 – 297- 96 -35

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu sieci lokalnej LAN w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
sieć lokalna LAN w skład której wchodzą : switch – 1 szt., szafa Rack 19 – 1 szt., 48 portów, 14 szt. gniazd podwójnych, 2 dyski *4TB, okablowanie, listwy instalacyjne i inne elementy montażowe ( według pomiarów własnych) wraz z instalacją okablowania, gniazd, szafy oraz skrosowaniem gniazd i patchpaneli.
3. Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji w siedzibie PINB dla Miasta Wałbrzycha we własnym zakresie, celem określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanawiania podwykonawców.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
 nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP, adresem e-mail,
 datę sporządzenia oferty,
 cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,
 czytelny podpis Wykonawcy,
 kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, I piętro, pokój nr 102).
2. Termin składania ofert: 04.11.2021r. do godz. 12:00.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie jw. nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:
1. cena – 100%.

VII. Wybór oferty
Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 05.11.2021r., bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 05.11.2021r. na stronie www.bip.walbrzychmiasto.pinb.powiat.pl
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 05.11.2021r.

VIII. Rozliczenie wykonanych robót
1. Sposób rozliczenia robót: ryczałt.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych.

IX. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.
2. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Mickiewicz pod numerem telefonu 74 64 88 555.

                                                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                  dla Miasta Wałbrzycha
Mariola Kraus

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat skarbowych.

04.06.2021

Uwaga!!!!

Od 1.07.2021r. ulega zmianie nr rachunku bankowego dla opłat skarbowych. Należności z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Gminy Wałbrzych należy dokonywać na numer rachunku jak niżej.

Bank Millenium S.A.

nr rachunku 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252

Składanie podań w siedzibie Inspektoratu.

13.05.2021

Składanie podań możliwe jest  w siedzibie Inspektoratu codziennie w dniach pracy Inspektoratu w godzinach od 10.00 do 12.00.

Godziny przyjęć Interesantów w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych zawieszone zostają na czas trwania epidemii.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha zawieszone zostają na czas trwania epidemii.

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

25.11.2020

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

25.11.2020

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych w sezonie zimowym

25.11.2020

 Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych w sezonie zimowymOpublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 10.02.2021
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 80 626